Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków KFS (31.01.2017 - 13.02.2017)

 DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

działający w imieniu STAROSTY DRAWSKIEGO

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

KRAJOWEGO FUNUDSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

 NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

 

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy trwa od dnia 31.01.2017 r. do dnia 13.02.2017 r.

 

W 2017 roku na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim (PUP) pozyskał 237 500,00 zł.

 

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r. mogą być finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy zawodowe i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

PRIORYTETY

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017:

 

 1. wsparcie zawodowego  kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim stanowią: „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” za rok 2016 (dostępny na stronie internetowej: http://mz.praca.gov.pl) oraz badanie „Barometr zawodów 2017” (dostępny na stronie internetowej: https://www.barometrzawodow.pl/).

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo PUP wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia  w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

 

Dyrektor PUP wraz z powołaną Komisją rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku z uwzględnieniem limitów, o których mowa a art.109 ust.2k i 2m ustawy*.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA: W celu zabezpieczenia racjonalnego wydatkowania i efektywnego przepływu środków KFS, pracodawcy mogą składać wnioski nie wcześniej niż 4 miesiące i nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia danej formy kształcenia ustawicznego (kursu, studiów podyplomowych itp.)

 

Formularz wniosku dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim, filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu Pomorskim. 

 

Szczegółowe  informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel.  94 36 36 726 lub 94 36 36 724

 * Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 645 ze zm.).

 

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS.pdf

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016r.,
poz. 645 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014r.,  poz. 639, Dz.U. z 2016r., poz. 2155).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 31-01-2017 09:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Winnicka 31-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 31-01-2017 09:30