Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków KFS (03.04.2017 - 07.04.2017)

 DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

działający w imieniu STAROSTY DRAWSKIEGO

w dniu 27.03.2017r.

OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

 NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

 

Nabór (przyjmowanie) wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie trwał od dnia 03.04.2017r. do dnia 07.04.2017r.

 

Limit środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pozostałych do wykorzystania to kwota 159 027,37 zł.

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r. mogą być finansowane następujące działania
w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy zawodowe i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

PRIORYTETY

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS 

w roku 2017:

 

 1. wsparcie zawodowego  kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim stanowi badanie „Barometr zawodów 2017” w powiecie drawskim i województwie zachodniopomorskim (dostępny na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lubo szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Ponadto preferowane będą wnioski pracodawców, którzy w 2017r.

nie korzystali  ze środków KFS.

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo PUP wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.
Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia  w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

Dyrektor PUP wraz z powołaną Komisją rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru (tj. data wpływu wniosku do PUP), do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego
  z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS
  w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku,
   z uwzględnieniem limitów, o których mowa a art.109 ust.2k i 2m ustawy*.

Wnioski złożone przed terminem lub po terminie naboru wniosków pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

UWAGA: W celu zabezpieczenia racjonalnego wydatkowania i efektywnego przepływu środków KFS, pracodawcy mogą składać wnioski nie wcześniej niż 4 miesiące (kalendarzowe) i nie później niż 1 miesiąc (kalendarzowe) przed planowanym terminem rozpoczęcia danej formy kształcenia ustawicznego (kursu, studiów podyplomowych itp.) – powyższe miesięczne okresy liczone od dnia zakończenia naboru wniosków.

Formularz wniosku dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim, filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu Pomorskim. 

Szczegółowe  informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel.  94 36 36 726 lub 94 36 36 724

 

Ogłoszenie o naborze wniosków KFS w formacie pdf.

 

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 645 ze zm.).

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 645 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014r.,  poz. 639, Dz.U. z 2016r., poz.2155).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 27-03-2017 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Winnicka 27-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 27-03-2017 13:58