Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków KFS (09.10.2017 - 11.10.2017)

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

działający w imieniu STAROSTY DRAWSKIEGO

 

w dniu 02.10.2017r.

OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW REZERWY

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

 

Nabór (przyjmowanie) wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie trwał od dnia 09.10.2017r. do dnia 11.10.2017r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2017r. przyznał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Drawsku Pomorskim środki rezerwy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości 68 720,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy środki rezerwy KFS w 2017r. przeznaczone są na:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. nie posiadają matury);
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978 ze zm.).

 

Z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r. mogą być finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy zawodowe i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Ponadto preferowane będą wnioski pracodawców, którzy w 2017r.

nie korzystali ze środków KFS.

 

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo PUP wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

 

Dyrektor PUP wraz z powołaną Komisją rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru (tj. data wpływu wniosku do PUP), do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

 

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa a art.109 ust.2k i 2m ustawy*.

 

UWAGA: Wnioski złożone przed terminem lub po terminie naboru wniosków pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA: W przypadku wpływu dużej liczby wniosków i ograniczonego limitu przyznanych środków rezerwy KFS, wnioski będą podlegały rozpatrzeniu zgodnie z datą ich wpływu (złożenia).

 

Formularz wniosku dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim, filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu Pomorskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 94 36 36 726 lub 94 36 36 724

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017r., poz.1065 ze zm.).

 

Wniosek w wersji .pdf

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017r.,poz.1065 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014r., poz. 639 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 02-10-2017 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Winnicka 02-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 02-10-2017 14:35