Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków KFS (31.10.2017 - 06.11.2017)

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

działający w imieniu STAROSTY DRAWSKIEGO

 

OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW REZERWY

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

 

Nabór (przyjmowanie) wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy trwa od dnia 31.10.2017r. do dnia 06.11.2017r.

Wysokość środków rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozostałej do wykorzystania na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego to kwota 21 880,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100).

O środki rezerwy KFS mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełnią co najmniej 1 z priorytetów Ministra i 1 priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

 

PRIORYTETY

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

wydatkowania środków KFS

w roku 2017:

 

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim stanowi badanie „Barometr zawodów 2017” w powiecie drawskim i województwie zachodniopomorskim (dostępny na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

PRIORYTETY

Rady Rynku Pracy

wydatkowania środków rezerwy KFS

w roku 2017:

 

 1. 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (tj. nie posiadają matury);
 2. 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 3. 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
 4. 4. wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r., poz. 978 ze zm.).

 

Z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017r. mogą być finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy zawodowe i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

UWAGA: Środki KFS przyznawane są na dany rok budżetowy, co oznacza, że kształcenie ustawiczne, o które sfinansowanie występuje pracodawca, musi rozpocząć się w roku, na który zostały przyznane środki tj. 2017 rok.

 

Ponadto preferowane będą wnioski pracodawców, którzy w 2017r.

nie korzystali ze środków KFS.

 

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo PUP wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia.  Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

Dyrektor PUP działający z upoważnienia Starosty wraz z powołaną Komisją rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru (tj. data wpływu wniosku do PUP), do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa a art.109 ust. 2k i 2m ustawy*.

UWAGA: Wnioski złożone przed terminem lub po terminie naboru wniosków pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA: W przypadku wpływu dużej liczby wniosków i ograniczonego limitu przyznanych środków rezerwy KFS, wnioski będą podlegały rozpatrzeniu zgodnie z datą ich wpływu (złożenia).

WNIOSEK o finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) w ramach rezerwy należy złożyć na nowym druku zamieszczonym na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl w zakładce „dla pracodawców i przedsiębiorców”.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach Środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego znajdują się na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy www.pupdrawsko.pl.

Wniosek w formacie.pdf

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 94 36 36 726 lub 94 36 36 724

 

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017r., poz.1065 ze zm.).

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017r.,poz.1065 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. 2014r., poz. 639 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 31-10-2017 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Winnicka 31-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 31-10-2017 10:30