Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Matusiak

Tel. 94 36 36 703

r.matusiak@pupdrawsko.pl

 

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy:

1. Organizacja, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz wydawanie poleceń służbowych w sprawach należących
do zakresu działania podległej komórki;

2. Opracowanie planów wydatków na realizację zadań statutowych;

3. Wydawanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;

4. Ustalenie propozycji działania komórki organizacyjnej oraz zakresów czynności zatrudnionych w podległej komórce pracowników i kontrola prawidłowości i realizacji tych obowiązków;

5. Opiniowanie podległych pracowników, współudział w dokonywaniu okresowych ocen, wnioskowanie podwyżek wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar;

6. Dbałość o rozwój zawodowy własny i podległych pracowników, przedkładanie propozycji kierunków szkoleń zewnętrznych, organizowanie szkoleń wewnętrznych i nadzór nad samokształceniem;

7. Systematyczne zapoznawanie pracowników z dokonywanymi ustaleniami i poleceniami przełożonych;

8. Szczegółowe zapoznawanie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;

9. Powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności;

10. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;

11. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika;

12. Udzielanie podległym pracownikom pomocy w opracowaniu procedur i zadań stałych, a także planów i programów;

13. Systematyczny nadzór i kontrola pracy komórki z punktu widzenia merytorycznego i formalnego;

14. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism przed przedłożeniem ich do podpisu przez Dyrektora;

15. Opiniowanie wniosków pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy oraz wyznaczanie zastępstwa na czas nieobecności;

16. Bieżąca współpraca z merytorycznymi komórkami i pracownikami Starostwa Powiatowego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy;

17. Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie i pełną ochronę danych osobowych klientów PUP;

18. Realizacja zadań związanych z informatyzacją PUP;

19. Dbałość o aktualności przekazywanych odpowiedzialnemu za BIP pracownikowi treści w zakresie należącym do działalności kierowanych komórek,
a także o aktualność informacji zamieszczanej na tablicy ogłoszeń;

20. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności przed Dyrektorem za pracę podległej komórki organizacyjnej;

21. Wykonywanie innych obowiązków, ważnych dla prawidłowej realizacji przez PUP ustawowych zadań;

22. Udział w pracach związanych z realizowaniem kontroli zarządczej w PUP.

 

Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego regulowane są szczegółowo w odrębnych przepisach, w szczególności należą do nich:

1. prowadzenie rachunkowości PUP zgodnie z przepisami prawa, w tym:

1) kontrola dokumentów w celu zapewnienia zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

2) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych, prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,

3) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,

4) nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,

5) prawidłowe ustalenie stanu majątkowego oraz wyniku finansowego z faktycznym stanem aktywów i pasywów;

2. prowadzenie gospodarki finansowej PUP zgodnie z obowiązującym prawem z uwzględnieniem priorytetów polegających w szczególności na:

1) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,

2) zapewnieniu terminowego regulowania zobowiązań oraz terminowego ściągania należności,

3) prawidłowym ustalaniu i opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzeń pracowniczych i wszelkich zobowiązań publiczno- prawnych,

4) właściwym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;

3. wykonywanie określonych ustawą o finansach obowiązków w zakresie kontroli finansowej;

4. egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń (prowadzenie dokumentacji postępowania administracyjnego przy zwrocie nienależnych świadczeń);

5. występowanie o przeprowadzenie egzekucji nienależnych świadczeń.

6. nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe ich rozliczanie;

7. sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu działania działu;

8. informowaniu Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach, zwłaszcza mających wpływ na efekty realizowanych przez PUP zadań oraz na prawidłową gospodarkę finansową;

9. organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Halko 02-01-2008 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Daniel Styburski 18-03-2010 15:07