Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozporządzenie Parlamanetu Europejskiego I Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z 21 czerwca 1999 r.

w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego

(1262/1999/WE)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności zaś jego art.148,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

uwzględniając opinię Komitetu Regionów,

działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu,

a także mając na uwadze co następuje:

1) rozporządzenie Rady nr 1260/99/WE z 21 czerwca 1999 wprowadzające przepisy ogólne dotyczące Funduszy Strukturalnych zastępuje rozporządzenie nr 2052/88/EWG oraz rozporządzenie nr 4253/88/EWG; konieczne jest także zastąpienie rozporządzenia Rady nr 4255/88/EWG z 19 grudnia 1998 wprowadzającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia nr 2052/88/EWG dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego;

2) rozporządzenie nr 1260/1999/WE określa ogólne przepisy, jakim podlegają wszystkie fundusze strukturalne, przy czym należy ustalić, jakie działania spełniają kryteria kwalifikujące je do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego (zwanego dalej Funduszem) w ramach realizacji Celów 1, 2 i 3, o których mowa w art. 1, akapit pierwszy, punkty 1, 2 i 3 odnośnego rozporządzenia (zwanych dalej Celami 1, 2 i 3) w kontekście wspólnotowej inicjatywy przeciwdziałania dyskryminacji i braku równości szans na rynku pracy, jak też w kontekście innowacyjnych środków działania i pomocy technicznej;

3) istnieje potrzeba szczegółowego określenia misji Funduszu w związku z zadaniami ustalonymi w Traktacie i w kontekście priorytetów uzgodnionych przez Wspólnotę w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich oraz sfery zatrudnienia;

4) wnioski przyjęte na sesji Rady Europejskiej w Amsterdamie w czerwcu 1997 oraz podjęta przez Radę uchwała w sprawie wzrostu i zatrudnienia zainicjowały proces wdrażania Europejskiej Strategii Zatrudnienia, doroczne ogłaszanie wytycznych w sprawie zatrudnienia oraz proces przyjmowania narodowych planów działania w sferze zatrudnienia;

5) istnieje konieczność ponownego zdefiniowania zakresu zadań Funduszu, zwłaszcza w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją i uproszczeniem celów Funduszy Strukturalnych, w celu wspierania Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz związanych z nią narodowych planów działania w sferze zatrudnienia;

6) niezbędne jest szczegółowe określenie wspólnej formuły dla interwencji Funduszu w ramach realizacji wszystkich trzech celów Funduszy Strukturalnych, aby zapewnić tym samym spójność i komplementarność działań podejmowanych stosownie do tych celów, w celu usprawnienia funkcjonowania rynku pracy i rozwijania potencjału kadrowego;

7) państwa członkowskie i Komisja zapewniają, że programowanie i wdrażanie działań finansowanych ze środków Funduszu w kontekście realizacji wszystkich celów przyczynia się do promowania równości szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia oraz do integracji i utrzymania na rynku pracy grup i osób dotkniętych upośledzeniem w różnych aspektach tego zjawiska;

8) państwa członkowskie i Komisja zapewniają także, że wymiar społeczny i aspekt „zatrudnienia” w społeczeństwie zinformatyzowanym brane są w należytym stopniu pod uwagę w trakcie wdrażania działań finansowanych ze środków Funduszu;

9) konieczne jest zapewnienie, by działania związane z adaptacją branżową przebiegały przy uwzględnieniu ogólnych potrzeb środowiska pracy niezależnie od płci, wynikających ze zmian ekonomicznych oraz zmian zachodzących bądź przewidywanych w sferze systemów produkcji, a nie wprowadzanych z myślą o korzyściach jednej tylko firmy czy pojedynczej branży; w tym kontekście na szczególną uwagę zasługują małe i średnie przedsiębiorstwa, a także zapewnienie zwiększonego dostępu do szkoleń oraz lepsza organizacja pracy;

10) konieczne jest zapewnienie, że środki Funduszu nadal wykorzystywane będą dla stymulowania zatrudnienia oraz zdobywania kwalifikacji zawodowych, wspierając - w możliwie największym stopniu - działania wstępne, takie jak: doradztwo, tworzenie sieci oraz działania szkoleniowe na terenie całej Wspólnoty; niezbędne są także gwarancje, że działania kwalifikujące się do wsparcia ze środków Funduszu mają charakter horyzontalny i obejmują całość gospodarki, bez ograniczenia a priori do określonych branż czy sektorów;

11) konieczne jest ponowne zdefiniowanie działań spełniających kryteria kwalifikujące do objęcia wsparciem ze środków Funduszu, w celu zwiększenia skuteczności realizacji celów polityki w kontekście wszystkich trzech Celów, w realizacji których Fundusz uczestniczy; niezbędne jest także szczegółowe określenie wydatków kwalifikujących się do pokrycia ze środków Funduszu w ramach partnerstwa;

12) istnieje konieczność uzupełnienia i uszczegółowienia zawartości planów oraz form pomocy, zwłaszcza w związku ze zmianą definicji Celu 3;

13) zapewnienie pomocy przy użyciu środków Funduszu winno, na wszystkich szczeblach, opierać się na priorytetowych założeniach polityki społecznej i zatrudnienia Wspólnoty, a także na priorytetach określonych w narodowych planach działania;

14) możliwe jest wprowadzenie mechanizmów, które zapewnią grupom szczebla lokalnego, włącznie z organizacjami pozarządowymi, prosty i szybki dostęp do pomocy ze środków Funduszu, przeznaczonej dla organizacji programowo zajmujących się przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia społecznego, a tym samym umożliwią tym grupom zwiększenie potencjału działania w tej dziedzinie;

15) podjęte z inicjatywy Komisji kroki o zasadniczym dla Wspólnoty znaczeniu mają do odegrania istotną rolę w procesie realizacji ogólnych celów wspólnotowych działań strukturalnych, o których mowa w art. 1 rozporządzenia nr 1260/1999/WE; inicjatywy tego typu winny przede wszystkim promować innowacyjność polityki w odnośnym zakresie oraz współpracę w wymiarze ponadnarodowym;

16) środki Funduszu przeznaczane są także na zapewnienie pomocy technicznej i realizację działań innowacyjnych, jak też mechanizmów związanych z ich przygotowaniem, monitoringiem, oceną i kontrolą zgodnie z art. art. 22 i 23 rozporządzenia nr 1260/1999/WE;

17) należy ustalić kompetencje do przyjęcia przepisów wykonawczych oraz określenie przepisów obowiązujących w okresie przejściowym;

18) rozporządzenie nr 4255/88/EWG należy uchylić,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zadania

W ramach zadań powierzonych do realizacji Europejskiemu Funduszowi Społecznego (zwanemu dalej Funduszem) na mocy art. 146 Traktatu, jak też zadań powierzonych Funduszom Strukturalnym zgodnie z art. 159 Traktatu i stosownie do przepisów zawartych w rozporządzeniu nr 1260/1999/WE, Fundusz winien wspierać działania zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz na rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy, w celu promocji wzrostu poziomu zatrudnienia, równości szans mężczyzn i kobiet, harmonijnego i trwałego rozwoju oraz spójności ekonomicznej i społecznej. Fundusz winien w szczególności wspierać działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz ogłaszanych dorocznie wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Artykuł 2

Zakres zastosowania

1. Fundusz winien pełnić rolę wspierającą i uzupełniającą w stosunku do działań państw członkowskich w dziedzinie rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich w następujących obszarach polityki zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście wieloletnich narodowych planów działania w sferze zatrudnienia:

a) rozwijanie i promowanie aktywnej polityki rynku pracy mającej na celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu, przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy, a także wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim;

b) promowanie równości szans dostępu do rynku pracy dla wszystkich, a zwłaszcza dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

c) promocja i doskonalenie:

- szkoleń zawodowych;

- edukacji;

oraz

- doradztwa;

jako część polityki kształcenia ustawicznego w celu:

- ułatwienia i poprawienia dostępu do rynku pracy i integracji z nim;

- podwyższenia i utrzymania poziomu zatrudnienia

oraz

- promowania mobilności zawodowej

d) promocja wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy, rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji, rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii;

e) działania zorientowane na zwiększenie dostępu i uczestnictwa kobiet w rynku pracy, włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej, zwiększenie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy, pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej, a także działania zakładające zmniejszenie dysproporcji w ramach zarówno pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy, których podstawą jest dyskryminacja o podłożu płciowym.

2. W odniesieniu do obszarów polityki zatrudnienia, o których mowa w ust. 1, Fundusz winien uwzględnić:

a) wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie zatrudnienia, a zwłaszcza inicjatyw wspierających lokalne i terytorialne porozumienia na rzecz zatrudnienia;

b) wymiar społeczny i aspekt zatrudnienia w ramach społeczeństwa zinformatyzowanego, w szczególności poprzez wprowadzanie polityk i programów mających na celu rozwój w dziedzinie zatrudnienia w społeczeństwie zinformatyzowanym, oraz zapewnienie równego dostępu do udogodnień i korzyści, jakie niesie informatyzacja;

c) równość szans dla mężczyzn i kobiet jako założenie włączone do wszystkich działań

Artykuł 3

Działania spełniające kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą strukturalną

1. Pomoc finansowa ze środków Funduszu winna głównie przyjąć formę pomocy osobom i dotyczyć następujących działań ukierunkowanych na rozwijanie potencjału kadrowego, które mogą stanowić część etapowego podejścia do integracji z rynkiem pracy:

a) kształcenie i szkolenie zawodowe - włącznie ze szkoleniem zawodowym traktowanym jako odpowiednik kształcenia w systemie szkolnym, praktykami zawodowymi, szkoleniami wstępnymi, a w szczególności szkolenie w zakresie podstawowych umiejętności, rehabilitacja przez pracę, działania zorientowane na zwiększanie potencjału zatrudnieniowego na rynku pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe oraz kształcenie ustawiczne;

b) dotacje na tworzenie miejsc pracy oraz dla samozatrudniających się;

c) w sferze badań, nauki i technologii, szkoleń podyplomowych i szkoleń dla kadry zarządzającej i technicznej prowadzone w ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach;

d) tworzenie nowych źródeł zatrudnienia, w tym w gospodarce społecznej (trzeci sektor).

2. W celu zwiększenia efektywności działań, o których mowa w ust. 1, środki Funduszu mogą być także wykorzystywane na rzecz:

a) struktur i systemów:

i) rozwijania i doskonalenia systemu szkoleń, edukacji i zdobywania kwalifikacji zawodowych, włącznie ze szkoleniem nauczycieli, szkoleniowców i kadry; ułatwianie pracownikom dostępu do szkoleń i zdobywania kwalifikacji;

ii) modernizacja i zwiększenie skuteczności służb zatrudnienia;

iii) tworzenie więzi pomiędzy światem pracy a sferą edukacji, szkoleń i ośrodków naukowo-badawczych;

iv) rozwijanie, na możliwie najszerszą skalę, systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza w odniesieniu do nowych modeli pracy i nowych form organizacji pracy, z uwzględnieniem potrzeby godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi oraz umożliwienia pracownikom w starszym wieku wykonywania, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracy przynoszącej spełnienie zawodowe; nie dotyczy to jednak finansowania programów przechodzenia na wcześniejszą emeryturę;

b) działań towarzyszących:

i) pomoc w ramach świadczenia usług dla beneficjentów, w tym m. in. zapewnienie opieki nad osobami będącymi na utrzymaniu beneficjentów;

ii) promowanie społeczno-edukacyjnego rozwoju w celu ułatwienia realizacji etapowego podejścia do integracji z rynkiem pracy;

iii) budzenie świadomości społecznej, informacja i promocja.

3. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na finansowanie działań podejmowanych zgodnie z przepisami art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1260/1999/WE.

Artykuł 4

Koncentracja wsparcia

1. Przy należytym uwzględnieniu narodowych priorytetów, zwłaszcza zawartych w narodowych planach działania na rzecz zatrudnienia, a także ocen przeprowadzanych ex-ante, należy sformułować strategię uwzględniającą wszystkie odnośne obszary działania, ze szczególnym zwróceniem uwagi na obszary, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. d) i e). W celu maksymalizacji skuteczności pomocy ze środków Funduszu, interwencje Funduszu podejmowane w ramach realizacji tej strategii i przy uwzględnieniu dziedzin priorytetowych, o których mowa w art. 2 ust. 1, winny koncentrować się na ilościowo ograniczonej grupie dziedzin czy zagadnień, oraz być zorientowane na najistotniejsze potrzeby i realizację działań najbardziej skutecznych;

Jeśli chodzi o środki przyznawane dla każdej interwencji Funduszu, należy wspólnie dokonać wyboru obszarów działania, które zostaną potraktowane priorytetowo. Należy przy tym wziąć pod uwagę obszary działania wymienione w art. 2 ust. 1, związane z priorytetami krajowymi.

2. Programowanie interwencji Funduszu winno zakładać udostępnienie odpowiedniej kwoty ze środków Funduszu na interwencje w ramach realizacji Celów 1, 2 i 3, zgodnie z art. 27 rozporządzenia nr 1260/1999/WE – niewielkich grantów ułatwiających dostęp organizacjom pozarządowym i lokalnym organizacjom partnerskim. Państwa członkowskie mogą wybrać sposób realizacji niniejszego ustępu zgodnie z postanowieniami w sprawie finansowania przewidzianymi w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1260/1999/WE.

Artykuł 5

Inicjatywa wspólnotowa

1. Zgodnie z art. 20 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, Fundusz powinien, na mocy art. 21 ust. 2 odnośnego rozporządzenia, przyczyniać się do realizacji inicjatywy wspólnotowej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i nierówności szans na rynku pracy (EQUAL).

2. Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, zakres działań, o których mowa w art. 3 niniejszego rozporządzenia, spełniających kryteria kwalifikujące do objęcia pomocą ze środków Funduszu, może zostać rozszerzony, o ile takie będą decyzje dotyczące wkładu Funduszu w realizację inicjatywy wspólnotowej, o działania, które mogą być finansowane na mocy rozporządzenia nr 1261/1999/WE10, rozporządzenia nr 1257/1999/WE11 oraz rozporządzenia nr 1263/1999/WE12, tak, aby finansowaniem objęto całość działań przewidzianych w ramach powyższej inicjatywy.

Artykuł 6

Działania innowacyjne i pomoc techniczna

1. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, Komisja może finansować działania o charakterze przygotowawczym oraz z zakresu monitoringu i oceny, zarówno na szczeblu państw członkowskich, jak i na szczeblu Wspólnoty, niezbędne dla wdrażania działań, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu. Mogą one obejmować:

a) działania o charakterze innowacyjnym oraz projekty pilotażowe dotyczące rynku pracy, zatrudnienia i szkoleń zawodowych;

b) studia, pomoc techniczną oraz wymianę doświadczeń prowadzącą do zwielokrotnienia rezultatów działań;

c) pomoc techniczną związaną z przygotowaniem, wdrażaniem, monitoringiem i oceną, a także kontrolą operacji finansowanych ze środków Funduszu;

d) działania zorientowane, w ramach dialogu społecznego, na kadrę przedsiębiorstw dwu lub więcej państw członkowskich, związane z transferem wiedzy szczegółowej dotyczącej obszarów objętych interwencjami Funduszu;

e) akcje informacyjne obejmujące partnerów zaangażowanych w realizację działań, ostatecznych beneficjentów pomocy z Funduszu oraz ogół społeczeństwa.

2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, zakres działań, o których mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, rozszerzony zostanie, decyzją w sprawie udziału Funduszu, o działania, które mogą być finansowane na mocy rozporządzenia nr 1261/1999/WE, rozporządzenia nr 1257/1999/WE oraz rozporządzenia nr 1263/1999/WE, tak, aby finansowaniem objęto całość działań potrzebnych do realizacji odnośnych działań innowacyjnych.

Artykuł 7

Wnioski o przyznanie pomocy

Do wniosku o pomoc ze środków Funduszu winien być dołączony formularz w postaci arkusza elektronicznego, sporządzony wspólnie, wyszczególniający działania kwalifikujące się do objęcia poszczególnymi formami pomocy, tak, aby można było prześledzić całość operacji finansowania - od podjęcia zobowiązania udostępnienia środków pomocowych do wypłaty ostatniej transzy.

Artykuł 8

Przepisy wykonawcze

Wszystkie szczegółowe przepisy wykonawcze do niniejszego rozporządzenia przyjmuje Komisja, zgodnie procedurą ustaloną w art. 49 rozporządzenia nr 1260/1999/WE.

Artykuł 9

Przepisy przejściowe

Przepisy przejściowe wyszczególnione w art. 52 rozporządzenia nr 1260/1999/WE mają zastosowanie mutatis mutandis do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Klauzula rewizyjna

Na wniosek Komisji Parlament Europejski i Rada dokonają rewizji niniejszego rozporządzenia do 31 grudnia 2006.

Będą one orzekać w sprawie wniosku zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 148 Traktatu.

Artykuł 11

Uchylenie

Rozporządzenie nr 4255/88/EWG zostaje uchylone z dniem 1 stycznia 2000.

Powołanie się na uchylone rozporządzenie winno być interpretowane jako powołanie się na niniejsze rozporządzenie.

Artykuł 12

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 21 czerwca 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

J.M. GIL-ROBLES G. VERHEUGENDz.U. WE nr C 176, z 9.06.1998, str. 39 oraz Dz.U. WE nr C 74, z 18.03.1999, str. 7.

Dz.U. WE nr C 407, z 28.12.1998, str. 74.

Dz.U. WE nr C 51, z 22.02.1999, str. 48.

Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 listopada 1998 (Dz.U. WE nr C 379, z 7.12.1998, str. 186), wspólne stanowisko Rady z dnia 14 kwietnia 1999 (Dz.U. WE nr C 134, z 14.05.1999, str. 9) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 1999 (dotychczas nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym)

Dz.U. WE nr L 161, z 26.06.1999, str. 1.

Dz.U. WE nr L 185, z 25.07.1988, str. 9: Rozporządzenie zmienione ostatnio przez rozporządzenie nr 3193/94/WE (Dz.U. WE nr L 337, z 24.12.1994, str. 11).

Dz.U. WE nr L 374, z 31.12.1988, str.1: Rozporządzenie zmienione ostatnio przez rozporządzenie nr 3193/94/WE

Dz.U. WE nr L 374, z 31.12.1988, str. 2: Rozporządzenie zmienione ostatnio przez rozporządzenie nr 2084/93/EWG (Dz.U. WE nr L 193, z 31.07.1993, str. 39).

Dz.U. WE nr C 236, z 2.08.1997, str. 3.

Dz.U. WE nr L 161, z 26.06.1999, str. 48.

Rozporządzenie Rady nr 1257/1999/WE z 17 maja 1999 dotyczące wsparcia rozwoju wsi przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF), zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia (Dz.U. WE nr L 160, z 26.06.1999, str. 80).

Dz.U. WE nr L 161, z 26.06.1999, str 54.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grażyna Halko 03-01-2008 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2008 11:21