Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zastępcy Dyrektora

ZASTĘPCA DYREKTORA

mgr Agnieszka Kuropatnicka

tel. 94 36 36 700

a.kuropatnicka@pupdrawsko.pl

 

Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:

1. Współdziałanie z Dyrektorem przy planowaniu, ustalaniu kierunków działań, organizacji oraz zarządzaniu PUP;
2. Współdziałanie przy planowaniu, pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami na realizację zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

3. Kierownictwo i nadzór nad podległą komórką organizacyjną:

1) Centrum Aktywizacji Zawodowej:

- Referat Usług Rynku Pracy;

- Referat Instrumentów Rynku Pracy;

- Referat Programów;     

4. Współdziałanie z Dyrektorem w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w komórkach organizacyjnych;
5. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów PUP;
6. Sprawowanie zastępstwa Dyrektora we wszystkich zadaniach i kompetencjach Dyrektora, przede wszystkim w sprawach związanych z bieżącą działalnością PUP

Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników należy:

 1. Organizacja, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz wydawanie poleceń służbowych w sprawach należących do zakresu działania podległej komórki;
 2. Opracowanie planów wydatków na realizację zadań statutowych;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
 4. Ustalenie propozycji działania komórki organizacyjnej oraz zakresów czynności zatrudnionych w podległej komórce pracowników i kontrola prawidłowości i realizacji tych obowiązków;
 5. Opiniowanie podległych pracowników, współudział w dokonywaniu okresowych ocen, wnioskowanie podwyżek wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar;
 6. Dbałość o rozwój zawodowy własny i podległych pracowników, przedkładanie propozycji kierunków szkoleń zewnętrznych, organizowanie szkoleń wewnętrznych i nadzór nad samokształceniem;
 7. Systematyczne zapoznawanie pracowników z dokonywanymi ustaleniami i poleceniami przełożonych;
 8. Szczegółowe zapoznawanie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 9. Powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności;
 10. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;
 11. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika;
 12. Udzielanie podległym pracownikom pomocy w opracowaniu procedur i zadań stałych, a także planów i programów;
 13. Systematyczny nadzór i kontrola pracy komórki z punktu widzenia merytorycznego i formalnego;
 14. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism przed przedłożeniem ich do podpisu przez Dyrektora;
 15. Opiniowanie wniosków pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy oraz wyznaczanie zastępstwa na czas nieobecności;
 16. Bieżąca współpraca z merytorycznymi komórkami i pracownikami Starostwa Powiatowego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy;
 17. Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie i pełną ochronę danych osobowych klientów PUP;
 18. Realizacja zadań związanych z informatyzacją PUP;
 19. Dbałość o aktualności przekazywanych odpowiedzialnemu za BIP pracownikowi treści w zakresie należącym do działalności kierowanych komórek, a także o aktualność informacji zamieszczanej na tablicy ogłoszeń;
 20. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności przed Dyrektorem za pracę podległej komórki organizacyjnej;
 21. Wykonywanie innych obowiązków, ważnych dla prawidłowej realizacji przez PUP ustawowych zadań;
 22. Udział w pracach związanych z realizowaniem kontroli zarządczej w PUP.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Styburski 16-03-2010 17:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grażyna Halko 02-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Piekarzewicz 05-01-2016 15:17