Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompetencje kadry zarządzajacej

DYREKTOR

 1. Całokształtem działalności PUP, zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, kieruje Dyrektor i ponosi za nią pełną odpowiedzialność przed organami powiatu.
 2. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy i Kierowników.
 3. Podczas nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje Zastępca. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
 4. Podczas nieobecności Dyrektora oraz jego  Zastępcy kierownictwo PUP sprawuje wskazany Kierownik. Zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora będące w zakresie udzielonego Kierownikowi przez Dyrektora upoważnienia.
 5. Dyrektor PUP wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy, którym jest PUP.

DYREKTOR WSPIERANY PRZEZ ZASTĘPCĘ I KIEROWNIKÓW SPRAWUJE NADZÓR NAD NASTĘPUJĄCYMI KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PUP, W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZĄ:

 1. Dział Obsługi Klienta:

a) Referat Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy w Drawsku Pomorskim,

b) Referat Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy- Filia w Złocieńcu;

 1. Dział Finansowo-Księgowy;
 2. Dział Organizacyjno-Administracyjny;
 3. Centrum Aktywizacji Zawodowej:

a) Referat Usług Rynku Pracy,

b) Referat Instrumentów Rynku Pracy i Programów.

DO KOMPETENCJI DYREKTORA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Planowanie, pozyskiwanie i dysponowanie środkami na realizację zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. Inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej;
 4. Współpraca z jednostkami samorządów lokalnych, ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy oraz innymi jednostkami i organami;
 5. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP;
 6. Planowanie, ustalanie kierunków działań, organizacja oraz zarządzanie PUP;
 7. Zawieranie umów;
 8. Kierowanie PUP i reprezentowanie PUP na zewnątrz;
 9. Promocja usług PUP;
 10. Sprawowanie kontroli zarządczej;
 11. Pełnienie funkcji ADO i nadzór nad ABI;
 12. Załatwianie w imieniu Starosty  spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
 13. Rozpatrywanie skarg i wniosków;
 14. Wydawanie: zarządzeń, procedur, poleceń służbowych pracownikom PUP;
 15. Zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP oraz wykorzystywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu PUP, jako pracodawcy samorządowego;
 16. Opracowywanie projektu Statutu PUP i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę oraz projektu Regulaminu Organizacyjnego PUP i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi;
 17. Wnioskowanie o tworzenie, przekształcanie i znoszenie Filii i OZ w ramach PUP;
 18. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP;
 19. Dokonywanie samooceny PUP;
 20. Opracowywanie i przedkładanie Radzie i jej organom sprawozdań i informacji z działalności PUP;
 21. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w komórkach organizacyjnych, działach i referatach;
 22. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów PUP;
 23. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji wyznaczonych przez siebie zadań;
 24. Nadzór nad działalnością Zastępcy;
 25. Podejmowanie działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji przez pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu prawa dostępu do informacji publicznej.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

 

DO KOMPETENCJI ZASTĘPCY DYREKTORA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Współdziałanie z Dyrektorem przy planowaniu, ustalaniu kierunków działań, organizacji oraz zarządzaniu PUP;
 2. Współdziałanie przy planowaniu, pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami na realizację zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. Kierownictwo i nadzór nad podległą komórką organizacyjną, tj.:

- Centrum Aktywizacji Zawodowej, w skład którego wchodzą:

a) Referat Usług Rynku Pracy,

b) Referat Instrumentów Rynku Pracy i Programów.

 1. Współdziałanie z Dyrektorem w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w komórkach organizacyjnych;
 2. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów PUP;
 3. Sprawowanie zastępstwa Dyrektora we wszystkich zadaniach i kompetencjach Dyrektora, przede wszystkim w sprawach związanych z bieżącą działalnością PUP.

ZASTĘPCA DYREKTORA PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DO KTÓREGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Marketing usług oferowanych przez PUP;
 2. Przygotowanie, sporządzanie i weryfikacja okresowych analiz, informacji, sprawozdań, raportów oraz rejestrów dotyczących realizowanych zadań;
 3. Informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, a bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach oraz o pomocy określonej w obecnie obowiązujących przepisach w zakresie realizowanych przez PUP działań;
 4. Dokonywanie segmentacji rynku pracy oraz realizowanie zadań określonych podczas założeń Indywidualnego Planu Działania;
 5. Merytoryczne opracowywanie dokumentów niezbędnych do realizowania zadań oraz materiałów informacyjnych z zakresu realizowanych zadań;
 6. Współpracowanie z innymi stanowiskami pracy w PUP, w tym wymiana informacji niezbędnych do realizacji powierzonych zadań wynikających z zakresu czynności;
 7. Współdziałanie PUP z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i innych form aktywizacji na terenie ich działania;
 8. Współdziałanie z instytucjami i partnerami rynku pracy;
 9. Obsługa systemu Syriusz STD w zakresie realizowanych zadań.
 • W zakresie Referatu Usług Rynku Pracy:  

1. W dziedzinie Pośrednictwa Pracy:

 1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia  oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 2. Pozyskiwanie ofert pracy oraz ich upowszechnianie w tym przez przekazywanie do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra;
 3. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 4. Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 5. Profilowanie pomocy;
 6. Realizowanie zadań wynikających ze zwolnień grupowych;
 7. Prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy:

- z kraju, zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy będących obywatelami państw UE/EOG, zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

- z państwa UE/EOG, zainteresowanego rekrutacją bezrobotnych lub poszukujących pracy będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w państwach UE/EOG.

2. W dziedzinie Poradnictwa Zawodowego:

 1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w tym:

- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

- udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

- kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu,

- inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

 1. Udzielanie pomocy pracodawcom:

- w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

- we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

3. W dziedzinie Organizacji Szkoleń:

 1. Inicjowanie, organizowanie, promowanie i finansowanie szkoleń bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w tym:

- informowanie o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń;

- diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,

- sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,

- wybór instytucji szkoleniowej, zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej, finansowanie kosztów szkoleń,

- kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do kierunku szkolenia,

- kierowanie osób na szkolenia,

- przyjmowanie i ocena formalno- merytoryczna wniosków, nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów, egzekwowanie postanowień wynikających z umów przez strony i beneficjentów, przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i przekazywanie do DFK dyspozycji wypłaty/ naliczenia świadczeń,

- monitorowanie przebiegu szkoleń, analizowanie skuteczności i efektywności szkoleń,

- finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia, badań lekarskich lub psychologicznych, związanych z udziałem w szkoleniach,

- finansowanie kosztów egzaminu, uzyskanie licencji lub studiów podyplomowych,

 1. Udzielanie pożyczki szkoleniowej;
 2. Obsługa rent szkoleniowych.
 • W zakresie Referatu Instrumentów Rynku Pracy i Programów:
 1. Realizowanie zadań i udzielanie informacji z zakresu instrumentów rynku pracy;
 2. Monitoring miejsc pracy subsydiowanej oraz niesubsydiowanej po okresie trwania umowy;
 3. Realizowanie zadań, udzielanie informacji, przyjmowanie i ocena formalno- merytoryczna wniosków, nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów, egzekwowanie postanowień wynikających z umów przez strony i beneficjentów, przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i przekazywanie do DFK dyspozycji wypłaty/ naliczenia świadczeń z zakresu:

a) staży,

b) prac interwencyjnych;

c) robót publicznych,

d) jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,

e) jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

f) refundacji podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych,

g) przygotowania zawodowego dorosłych,

h) prac społecznie użytecznych,

i) grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,

j) świadczeń aktywizacyjnych,

k) refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,

l) dofinansowania wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia,

m) refundacji kosztów przejazdu, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem/ dziećmi do lat 7 lub osobą zależną,

n) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej,

o) Centrum Integracji Społecznej,

p) refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów na wynagrodzenie za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia,

r) bonów szkoleniowych, stażowych (w tym premii), zatrudnieniowych, na zasiedlenie,

s) Programu Aktywizacji i Integracji (PAI);

 1. Realizacja zadań właściwych dla powiatów z zakresu zlecania działań aktywizacyjnych;
 2. Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS, w tym:

a) kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego, kursy i studia podyplomowe, egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków),

b) określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,

c) badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,

d) promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie KFS.

6. Poszukiwanie źródeł finansowania dla zadań spójnych z programem działania PUP;

7. Rozpoznawanie możliwości realizacji projektów związanych z aktywizacją lokalnego rynku pracy, poprzez dokonanie monitoringu i analiz rynku pracy;

8. Przygotowywanie merytoryczne i finansowe wniosków i innych niezbędnych dokumentów w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, zwłaszcza EFS, FP oraz innych źródeł oraz dokonywanie zmian podczas realizacji;

9. Gospodarowanie środkami EFS, FP i innymi środkami publicznymi na podstawie dyspozycji Dyrektora lub informacji otrzymanej z DFK w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją - programów, projektów oraz pozostałych zadań przydzielonych do realizacji;

10. Opracowywanie i przekazywanie wniosków o płatność do instytucji wdrażającej;

11. Sporządzanie umów w zakresie realizowanych zadań, dokonywanie zmian oraz przygotowywanie aneksów;

12. Koordynowanie działań związanych z realizacją projektów finansowanych z EFS wdrażanych przez PUP oraz prowadzenie sprawozdawczości przed donatorami w trakcie i po ich zakończeniu;

13. Promocja projektów finansowanych z EFS realizowanych przez PUP;

14. Współpraca z instytucjami oraz partnerami rynku pracy, gminami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w projektach, udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu środków, inspirowanie i popularyzowanie ich przedsięwzięć;

15. Gromadzenie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy i różnych obszarach problemowych;

16. Określenie priorytetów działania w zakresie polityki rynku pracy oraz precyzowanie celów i metod ich osiągania w zasięgu lokalnym i regionalnym;

17. Prowadzenie analiz okresowych skuteczności zastosowanych programów, monitoring programowy oraz ocena efektywności poszczególnych programów;

18. Realizacja zadań właściwych dla powiatów z zakresu przygotowywania programów regionalnych.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM DFK. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO REGULOWANE SĄ SZCZEGÓŁOWO W ODRĘBNYCH PRZEPISACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻĄ DO NICH:

 1. Prowadzenie rachunkowości PUP zgodnie z przepisami prawa, w tym:

a) Kontrola dokumentów w celu zapewnienia zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

b) Terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych, prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych;

c) Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;

d) Nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników;

e) Prawidłowe ustalenie stanu majątkowego oraz wyniku finansowego z faktycznym stanem aktywów i pasywów;

 1. Prowadzenie gospodarki finansowej PUP zgodnie z obowiązującym prawem z uwzględnieniem priorytetów polegających w szczególności na:

a) Przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych;

b) Zapewnieniu terminowego regulowania zobowiązań oraz terminowego ściągania należności;

c) Prawidłowym ustalaniu i opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzeń pracowniczych i wszelkich zobowiązań publiczno – prawnych;

d) Właściwym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunkach bankowych;

 1. Wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej;
 2. Egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń i prowadzenie dokumentacji postępowania administracyjnego przy zwrocie nienależnych świadczeń;
 3. Występowanie o przeprowadzenie egzekucji nienależnych świadczeń.
 4. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe ich rozliczanie;
 5. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu działania działu;
 6. Informowaniu Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach, zwłaszcza mających wpływ na efekty realizowanych przez PUP zadań oraz na prawidłową gospodarkę finansową;
 7. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

 

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

 

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM DOA, DO KTÓREGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o plan finansowy i dokonywanie jego korekt;
 2. Prowadzenie spraw związanych z obsługą postępowań o zamówienie publiczne;
 3. Opracowywanie planu szkoleń pracowników PUP;
 4. Organizowanie szkoleń dla pracowników PUP, koordynowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników PUP;
 5. Zaopatrzenie pracowników PUP w środki techniczno- biurowe, druki;
 6. Obsługa kancelaryjna PUP;
 7. Prowadzenie sekretariatu;
 8. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;
 9. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora;
 10. Sporządzanie okresowych sprawozdań o korzystaniu ze środowiska;
 11. Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP;
 12. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PUP;
 13. Prowadzenie naboru pracowników;
 14. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi;
 15. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansami pracowników;
 16. Obsługa PRRP;
 17. Obsługa ZFŚS;
 18. Opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP;
 19. Archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP;
 20. Prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 21. Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż.;
 22. Prowadzenie rejestru regulaminów, zarządzeń, procedur PUP oraz ich uaktualnianie;
 23. Prowadzenie rejestru pieczątek;
 24. Prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Starostę dla pracowników PUP;
 25. Ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków;
 26. Planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych dotyczących Instrukcji Kancelaryjnej;
 27. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów PUP;
 28. Naprawa i konserwacja urządzeń;
 29. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP;
 30. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania systemu informatycznego, informatyzacja PUP, wdrażanie podpisu elektronicznego
 31. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania oraz administrowanie siecią komputerową i bazą danych;
 32. Obsługa sieci Novell Net Ware oraz bazy danych systemu SYRIUSZ STD, SI PULS, SEPI;
 33. Administrowanie SYRIUSZ STD, SI PULS, SEPI;
 34. Nadzorowanie bezpieczeństwa informacji elektronicznej w stosowanych systemach informatycznych;
 35. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przekazywanych w systemie informatycznym;
 36. Zapewnienie właściwego funkcjonowania środków łączności i urządzeń technicznych;
 37. Zabezpieczenie sprawności technicznej sieci komputerowej i zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne;
 38. Koordynacja nad sprawnym, funkcjonowaniem portalu internetowego PUP;
 39. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i bieżącą aktualizacją BIP;
 40. Nadzór nad Polityką Bezpieczeństwem Informacji i Systemem Informatycznym, a zadania te nadzoruje ABI;
 41. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych;
 42. Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;
 43. Utrzymywanie pomieszczeń i sprzętu we właściwym stanie technicznym i należytym stanie czystości;
 44. Szkolenia pracowników z zakresu systemu informatycznego;
 45. Archiwizacja elektroniczna dokumentów dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy;
 46. Archiwizacja elektroniczna dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP.

 

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

 

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM DOK, DO KTÓREGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Marketing usług oferowanych przez PUP;
 2. Rejestracja, wyrejestrowywanie oraz obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy- weryfikacja danych zawartych w karcie rejestracyjnej i niezbędnych do rejestracji dokumentach, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty w zakresie ustalania statusu bezrobotnego, prawa do zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń z tytułu bezrobocia w tym dodatków aktywizacyjnych;
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w ramach art. 132 KPA;
 5. Przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o przychodach;
 6. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów;
 7. Realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dotyczących osób bezrobotnych;
 8. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 9. Wydawanie bezrobotnym i poszukującym pracy zaświadczeń;
 10. Pomoc przy wydawaniu informacji PIT 11;
 11. Kontrola pod względem merytorycznym list wypłat dla osób pobierających świadczenia z FP i EFS;
 12. Prowadzenie akt osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 13. Archiwizowanie we współpracy z pracownikiem ds. organizacyjno-administracyjnych posiadanych zbiorów;
 14. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 15. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenia na raty i umorzenia należności;
 16. Tworzenie bazy danych statystycznych;
 17. Przygotowywanie raportów;
 18. Kontrola raportów i określonych danych;
 19. Realizacja zadań z zakresu stypendium z tytułu kontynuacji nauki;
 20. Analiza określonych danych;
 21. Uzgadnianie danych do sprawozdawczości ze stanowiskami merytorycznymi;
 22. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej bezrobocia i działalności PUP;
 23. Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WSPÓLNYCH DLA KIEROWNIKÓW NALEŻY:

 1. Organizacja, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz wydawanie poleceń służbowych w sprawach należących do zakresu działania podległej komórki;
 2. Opracowanie planów wydatków na realizację zadań statutowych;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
 4. Ustalenie propozycji działania komórki organizacyjnej oraz zakresów czynności zatrudnionych w podległej komórce pracowników i kontrola prawidłowości i realizacji tych obowiązków;
 5. Opiniowanie podległych pracowników, współudział w dokonywaniu okresowych ocen, wnioskowanie podwyżek wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar;
 6. Dbałość o rozwój zawodowy własny i podległych pracowników, przedkładanie propozycji kierunków szkoleń zewnętrznych, organizowanie szkoleń wewnętrznych i nadzór nad samokształceniem;
 7. Systematyczne zapoznawanie pracowników z dokonywanymi ustaleniami i poleceniami przełożonych;
 8. Szczegółowe zapoznawanie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 9. Powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności;
 10. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;
 11. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika;
 12. Udzielanie podległym pracownikom pomocy w opracowaniu procedur i zadań stałych, a także planów i programów;
 13. Systematyczny nadzór i kontrola pracy komórki z punktu widzenia merytorycznego i formalnego;
 14. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism przed przedłożeniem ich do podpisu przez Dyrektora;
 15. Opiniowanie wniosków pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy oraz wyznaczanie zastępstwa na czas nieobecności;
 16. Bieżąca współpraca z merytorycznymi komórkami i pracownikami Starostwa Powiatowego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy;
 17. Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie i pełną ochronę danych osobowych klientów PUP;
 18. Realizacja zadań związanych z informatyzacją PUP;
 19. Dbałość o aktualności przekazywanych odpowiedzialnemu za BIP pracownikowi treści w zakresie należącym do działalności kierowanych komórek, a także o aktualność informacji zamieszczanej na tablicy ogłoszeń;
 20. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności przed Dyrektorem za pracę podległej komórki organizacyjnej;
 21. Wykonywanie innych obowiązków, ważnych dla prawidłowej realizacji przez PUP ustawowych zadań;
 22. Udział w pracach związanych z realizowaniem kontroli zarządczej w PUP;
 23. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji przez pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu prawa dostępu do informacji publicznej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 22-06-2016 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Diana Marcinkowska 22-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 29-06-2022 08:59