Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udostępnianie informacji publicznej

Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo to przysługuje każdej osobie. Od osoby występującej o informację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (wykazania interesu prawnego lub faktycznego). 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku). Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Przykładowy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (plik do pobrania).

Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim ul. Starogrodzka 9, 78-500 Drawsko Pomorskie;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, pokój nr 8;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pupdrawsko.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP.
Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej:
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na ochronę informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udostępnienia informacji następuje również w przypadku niewykazania przez wnioskodawcę interesu publicznego w przypadku, gdy wnioskowana informacja ma charakter informacji przetworzonej. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
Informujemy, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.
W przypadku bezczynności Urzędu, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Wyłączenie jawności informacji publicznej

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w "przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 30-04-2019 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Natalia Daszkiewicz 30-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 19-11-2019 13:37