Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Sprawy złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim (pisma, wnioski, korespondencja elektroniczna) przyjmowane są w sekretariacie. Korespondencję może również przyjmować bezpośrednio komórka organizacyjna, którą następnie  przekazuje ją do sekretariatu.
 2. Całość korespondencji wpływającej do Urzędu rejestruje się w dzienniku korespondencji i przekazuje do dekretacji Dyrektorowi.
 3. Zadekretowaną korespondencję sekretariat przekazuje poszczególnym komórkom organizacyjnym celem rozpatrzenia spraw.
 4. Szczegółowe zasady przyjmowania, załatwiania, podpisywania i parafowania oraz archiwizowania pism i dokumentów określa obowiązująca w Urzędzie Instrukcja Kancelaryjna.
 5. Kwestię załatwiania spraw w urzędach reguluje m.in. Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dział I. Rozdział 7 - "Załatwianie spraw".
 6. Sprawy rozpatrywane są według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem.
 7. Urząd obowiązany jest załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.
 8. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu
  o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.
 9. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 10. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 11. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym wyżej Urząd obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 12. Zgodnie z przepisem art. 63 Kodeks Postępowania Administracyjnego podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej np. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim.
 13. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
 14. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.
 15. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.
 16. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.
 17. Zgodnie z art. 64 Kodeks Postępowania Administracyjnego, jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
 18. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 08-10-2019 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 09-06-2021 12:39