Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakres działania, kompetencje

POWIATOWA RADA RYNKU PRACY JEST ORGANEM OPINIODAWCZO-DORADCZYM STAROSTY W SPRAWACH POLITYKI RYNKU PRACY 
I DZIAŁA W SZCZEGÓLNOŚCI NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 3 I 6 ORAZ ART. 23 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY, A SZCZEGÓŁOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA POWIATOWEJ RADY RYNKU OKREŚLA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 14 MAJA 2014 R. W SPRAWIE RAD RYNKU PRACY.

USTAWA STANOWI, ŻE POLITYKA RYNKU PRACY, REALIZOWANA PRZEZ WŁADZE PUBLICZNE, OPARTA JEST NA DIALOGU I WSPÓŁPRACY
Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI. JEDNĄ Z FORM TAKIEJ WSPÓŁPRACY JEST DZIAŁALNOŚĆ RAD RYNKU PRACY, PODEJMOWANA NA SZCZEBLU CENTRALNYM (RADA RYNKU PRACY), WOJEWÓDZKIM (WOJEWÓDZKIE RADY RYNKU PRACY) I POWIATOWYM (POWIATOWE RADY RYNKU PRACY).

 

Do działania zakresu Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2) ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3) opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji;

4) opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;

5) składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, w tym opinii o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

6) ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy w sprawach zatrudnienia;

7) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;

8) opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;

9) opiniowanie powiatowych kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;

10) współpraca z wojewódzkimi radami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy

 

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują:

1) celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:                               

a) liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób;                                                                                                                 

b) zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową;                                    

c) koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2) proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;

3) celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, biorąc pod uwagę w szczególności:                                                                 

a) kryteria doboru bezrobotnych;                                                                                                                                                                          

b) zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 02-06-2016 12:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 29-06-2022 09:16