Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kompetencje kadry zarządzajacej

DYREKTOR WSPIERANY PRZEZ ZASTĘPCĘ I KIEROWNIKÓW SPRAWUJE NADZÓR NAD NASTĘPUJĄCYMI KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PUP, W KTÓRYCH SKŁAD WCHODZĄ:

W PUP tworzone są następujące komórki organizacyjne:

 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej:                                                          
  1. Dział Instrumentów Rynku Pracy i Programów:                               
  2. Dział Usług Rynku Pracy;
   - Punkt Usług Rynku Pracy w Drawsku Pomorskim;
   - Punkt Usług Rynku Pracy w Złocieńcu;
 2. Dział Ewidencji i Świadczeń:
  - Punkt Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy w Drawsku Pomorskim;
  - Punkt Obsługi Bezrobotnych i Poszukujących Pracy w Złocieńcu;
 3. Dział Finansowo – Księgowy;
 4. Dział Organizacyjno – Administracyjny.

DO KOMPETENCJI DYREKTORA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Realizacja zadań określonych w art. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Planowanie, pozyskiwanie i dysponowanie środkami na realizację zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. Inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej;
 4. Współpraca z jednostkami samorządów lokalnych, ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy oraz innymi jednostkami i organami;
 5. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP;
 6. Planowanie, ustalanie kierunków działań, organizacja oraz zarządzanie PUP;
 7. Zawieranie umów;
 8. Kierowanie i reprezentowanie PUP na zewnątrz;
 9. Promocja usług PUP;
 10. Sprawowanie kontroli zarządczej;
 11. Pełnienie funkcji Administratora i nadzór nad IOD;
 12. Załatwianie w imieniu Starosty  spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym,
 13. Rozpatrywanie skarg i wniosków;
 14. Wydawanie: zarządzeń, procedur, poleceń służbowych pracownikom PUP;
 15. Zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP oraz wykorzystywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy w imieniu PUP, jako pracodawcy samorządowego;
 16. Opracowywanie projektu Statutu PUP i przedkładanie go do uchwalenia przez Radę oraz projektu Regulaminu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi;
 17. Wnioskowanie o tworzenie, przekształcanie i znoszenie Filii w ramach PUP;
 18. Planowanie, wytyczanie kierunków działania, organizacja pracy PUP;
 19. Dokonywanie samooceny PUP;
 20. Opracowywanie i przedkładanie Radzie i jej organom sprawozdań
  i informacji z działalności PUP;
 21. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w komórkach organizacyjnych;
 22. Dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów PUP;
 23. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji wyznaczonych przez siebie zadań;
 24. Podejmowanie działań, mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji przez pracowników, zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu prawa dostępu do informacji publicznej.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

DO KOMPETENCJI ZASTĘPCY DYREKTORA NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Współdziałanie z Dyrektorem przy planowaniu, ustalaniu kierunków działań, organizacji oraz zarządzaniu PUP;
 2. Współdziałanie przy planowaniu, pozyskiwaniu i dysponowaniu środkami
  na realizację zadań ustawowych w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
 3. Kierownictwo i nadzór nad podległą komórką organizacyjną, tj.:
  a) Centrum Aktywizacji Zawodowej, w skład którego wchodzą:
  - Dział Instrumentów Rynku Pracy i Programów;
  - Dział Usług Rynku Pracy;
  b) Dział Ewidencji i Świadczeń.
 4. Współdziałanie z Dyrektorem w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy w komórkach organizacyjnych;
 5. Sprawowanie zastępstwa Dyrektora we wszystkich zadaniach
  i kompetencjach  Dyrektora, przede wszystkim w sprawach związanych
  z bieżącą działalnością PUP.

 

ZASTĘPCA DYREKTORA PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, DO KTÓREGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

I. Do zakresu zadań CAZ, należy w szczególności:

 1. Promocja usług i instrumentów rynku pracy realizowanych przez PUP;
 2. Analiza informacji niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy pozwalających na tworzenie odpowiednich baz danych;
 3. Prowadzenie  monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, barometr zawodów.
 4. Realizowanie zadań z zakresu usług i instrumentów rynku pracy;
 5. Informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców  o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 6. Informowanie bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawcówo przysługujących im prawach i obowiązkach oraz o pomocy określonej w obecnie obowiązujących przepisach w zakresie realizowanych przez PUP działań;
 7. Udostępnianie informacji bezrobotnym i poszukującym pracy oraz pracodawcom w formie broszur, ulotek, biuletynów, stron internetowych;
 8. Opracowanie, realizacja, monitorowanie Indywidualnego Planu Działania;
 9. Aktualizacja danych bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców w SI Syriusz oraz weryfikacja danych zawartych w karcie rejestracyjnej i niezbędnych do rejestracji dokumentach, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych, mających wpływ na aktywizację zawodową i przyznanie wsparcia finansowego;
 10. Opiniowanie wniosków składanych przez bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców w zakresie form pomocy oferowanych przez PUP;
 11. Współdziałanie PUP z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i innych form aktywizacji na terenie ich działania;
 12. Współdziałanie PUP z instytucjami i partnerami rynku pracy oraz innymi powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia, szkolenia na terenie ich działania;
 13. Przyjmowanie od pracodawcy pisemnego zawiadomienia o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem (zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników);
 14. Przyjmowanie od pracodawcy pisemnego zawiadomienia o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników);
 15. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi PUP.

II. Do zakresu zadań Działu Usług Rynku Pracy, należy w szczególności:    

 • W dziedzinie Pośrednictwa Pracy:
 1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniuodpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
 2. pozyskiwanie ofert pracy oraz ich upowszechnianie, w tym przez przekazywanie do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra,
 3. udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy oraz inicjowanie i organizowanie kontaktów z bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
 4. współdziałanie z innymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia;
 5. organizowanie i udział w giełdach, targach pracy, spotkaniach informacyjnych i innych akcjach promocyjnych;
 6. współpraca z pracodawcami i instytucjami w zakresie obsługi oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz zezwoleń na pracę sezonową,
 7. przygotowywanie informacji o możliwościach zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi (test rynku pracy);
 8. prowadzenie międzynarodowego pośrednictwa pracy dla pracodawcy z kraju i z państwa UE/EOG:
 9. prowadzenie spraw w zakresie usług EURES;
 10. realizacja zadań z zakresu koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego.
 • W dziedzinie Poradnictwa Zawodowego:
 1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w tym:- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

- udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod  ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
-kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej
do pracy i zawodu,
-inicjowanie, organizowanie i prowadzenie grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy,

       2. udzielanie pomocy pracodawcom:

- w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
- we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

 • W dziedzinie Organizacji Szkoleń:
 1. inicjowanie, organizowanie, promowanie, finansowanie oraz monitorowanie szkoleń bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w tym:
  - diagnozowanie zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia,
  - sporządzanie i upowszechnianie planu szkoleń,
  - wybór instytucji szkoleniowej, zawieranie umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzanie przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej, finansowanie kosztów szkoleń,
  - kierowanie osób na szkolenie  i na specjalistyczne badania psychologiczne,
  - przyjmowanie, nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów, egzekwowanie postanowień wynikających z umów,
  - finansowanie kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia, badań lekarskich lub psychologicznych oraz kosztów egzaminu, uzyskanie licencji lub studiów podyplomowych;
 2. udzielanie pożyczki szkoleniowej;
 3. obsługa rent szkoleniowych.

 

III. Do zakresu zadań Działu Instrumentów Rynku Pracy i Programów, należy w szczególności:

 1. Monitoring miejsc pracy subsydiowanej oraz niesubsydiowanej po okresie trwania umowy;
 2. Realizowanie zadań, udzielanie informacji, przyjmowanie i ocena formalno-merytoryczna wniosków, nadzór i kontrola nad realizacją zawartych umów, egzekwowanie postanowień wynikających z umów z zakresu:
  - staży,
  - prac interwencyjnych,
  - robót publicznych,
  - jednorazowych refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
  - jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  - refundacji podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych,
  - przygotowania zawodowego dorosłych,
  - prac społecznie użytecznych,
  - grantów na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
  - świadczeń aktywizacyjnych,
  - refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne za  skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia,
  - dofinansowania wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia,
  - refundacji kosztów przejazdu, zakwaterowania, opieki nad dzieckiem/ dziećmi do lat 7 lub osobą zależną,
  - pożyczek na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej,
  - Centrum Integracji Społecznej,
  - refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów na wynagrodzenie za zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia,
  - bonów:
     szkoleniowych,
     stażowych (w tym premii),
     zatrudnieniowych,
     na zasiedlenie,
  - Programu Aktywizacji i Integracji (PAI);
  - Pozostałych niewskazanych w ustawie,
  3. Realizacja zadań właściwych dla powiatów z zakresu zlecania działań aktywizacyjnych;
  4. Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS, w tym:
     - kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
     - badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS,
     - promocja KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie KFS;
  5. Poszukiwanie źródeł finansowania dla zadań spójnych z programem działania PUP;
  6. Przygotowywanie merytoryczne i finansowe wniosków i innych niezbędnych dokumentów w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, zwłaszcza EFS, FP oraz innych źródeł, jak również dokonywanie zmian podczas realizacji;
  7. Gospodarowanie środkami EFS, FP i innymi środkami publicznymi na podstawie ustalonego planu wydatków w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją programów, projektów oraz pozostałych zadań przydzielonych do realizacji;
  8. Sporządzanie umów w zakresie realizowanych zadań, dokonywanie zmian oraz przygotowywanie aneksów;
  9. Koordynowanie działań związanych z realizacją projektów finansowanych z EFS wdrażanych przez PUP oraz prowadzenie sprawozdawczości przed donatorami w trakcie i po ich zakończeniu;
  10. Promocja projektów finansowanych z EFS realizowanych przez PUP,
  11. Współpraca z instytucjami oraz partnerami rynku pracy, gminami, organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w projektach, udzielanie im pomocy w pozyskiwaniu środków, inspirowanie i popularyzowanie ich przedsięwzięć;
  12. Określenie priorytetów działania w zakresie polityki rynku pracy oraz precyzowanie celów i metod ich osiągania w zasięgu lokalnym i regionalnym;
  13. Prowadzenie analiz okresowych skuteczności zastosowanych programów, monitoring programowy oraz ocena efektywności poszczególnych programów;
  14. Realizacja zadań właściwych dla powiatów z zakresu przygotowywania programów regionalnych.

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM DFK. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO REGULOWANE SĄ SZCZEGÓŁOWO W ODRĘBNYCH PRZEPISACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI NALEŻĄ DO NICH:

 1. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego regulowane są szczegółowo w odrębnych przepisach, a w szczególności należą do nich:
  a) Prowadzenie rachunkowości PUP zgodnie z przepisami prawa, w tym:
  - kontrola dokumentów w celu zapewnienia zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, terminowe przekazywanie rzetelnych informacji księgowych,
  - prawidłowe i bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych,
  - należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
  - nadzór nad całokształtem prac związanych z rachunkowością wykonywanych przez podległych pracowników,
  - prawidłowe ustalenie stanu majątkowego oraz wyniku finansowego z faktycznym stanem aktywów i pasywów;
  b) Prowadzenie gospodarki finansowej PUP zgodnie z obowiązującym prawem z uwzględnieniem priorytetów polegających w szczególności na:
  - przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i zapewnieniu właściwej ochrony wartości pieniężnych,
  - zapewnieniu terminowego regulowania zobowiązań oraz terminowego ściągania należności,
  - prawidłowym ustalaniu i opłacaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, wynagrodzeń pracowniczych i wszelkich zobowiązań publiczno – prawnych,
  - właściwym dysponowaniu środkami pieniężnymi zgromadzonym na rachunkach bankowych;
  3. Wykonywanie określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej;
  4. Egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń i prowadzenie dokumentacji postępowania administracyjnego przy zwrocie nienależnych świadczeń
  5. Występowanie o przeprowadzenie egzekucji nienależnych świadczeń.
  6. Nadzór i kontrola prac inwentaryzacyjnych składników majątkowych i zobowiązań oraz końcowe ich rozliczanie;
  7. Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu działania działu;
  8. Informowaniu Dyrektora o wszelkich nieprawidłowościach, zwłaszcza mających wpływ na efekty realizowanych przez PUP zadań oraz na prawidłową gospodarkę finansową;
  9. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w sposób zapewniający pełną realizację zadań.

 

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO

 

KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNEGO PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM DOA, DO KTÓREGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Sporządzanie planu zamówień publicznych w oparciu o plan finansowy i dokonywanie jego korekt;
 2. Prowadzenie spraw związanych z obsługą postępowań o zamówienie publiczne;
 3. Opracowywanie planu szkoleń pracowników PUP;
 4. Organizowanie szkoleń dla pracowników PUP, koordynowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego pracowników PUP;
 5. Zaopatrzenie pracowników PUP w środki techniczno- biurowe, druki;
 6. Obsługa kancelaryjna PUP;
 7. Prowadzenie sekretariatu;
 8. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora;
 9. Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora;
 10. Sporządzanie okresowych sprawozdań o korzystaniu ze środowiska;
 11. Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP;
 12. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników PUP;
 13. Prowadzenie naboru pracowników;
 14. Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi;
 15. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansami pracowników;
 16. Obsługa PRRP;
 17. Obsługa ZFŚS;
 18. Opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP;
 19. Archiwizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP;
 20. Prowadzenie zakładowej składnicy akt;
 21. Prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony ppoż.;
 22. Prowadzenie rejestru regulaminów, zarządzeń, procedur PUP oraz ich uaktualnianie;
 23. Prowadzenie rejestru pieczątek;
 24. Prowadzenie rejestru upoważnień wydanych przez Starostę dla pracowników PUP;
 25. Ewidencjonowanie i koordynowanie załatwiania skarg i wniosków;
 26. Planowanie i realizacja kontroli wewnętrznych dotyczących Instrukcji Kancelaryjnej;
 27. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów PUP;
 28. Naprawa i konserwacja urządzeń;
 29. Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w PUP;
 30. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania systemu informatycznego, informatyzacja PUP, wdrażanie podpisu elektronicznego
 31. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania oraz administrowanie siecią komputerową i bazą danych;
 32. Obsługa sieci Novell Net Ware oraz bazy danych systemu SYRIUSZ STD, SI PULS, SEPI;
 33. Administrowanie SYRIUSZ STD, SI PULS, SEPI;
 34. Nadzorowanie bezpieczeństwa informacji elektronicznej w stosowanych systemach informatycznych;
 35. Nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych przekazywanych w systemie informatycznym;
 36. Zapewnienie właściwego funkcjonowania środków łączności i urządzeń technicznych;
 37. Zabezpieczenie sprawności technicznej sieci komputerowej i zaopatrzenie w materiały eksploatacyjne;
 38. Koordynacja nad sprawnym, funkcjonowaniem portalu internetowego PUP;
 39. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i bieżącą aktualizacją BIP;
 40. Nadzór nad Polityką Bezpieczeństwem Informacji i Systemem Informatycznym, a zadania te nadzoruje ABI;
 41. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu ochrony danych osobowych;
 42. Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy;
 43. Utrzymywanie pomieszczeń i sprzętu we właściwym stanie technicznym i należytym stanie czystości;
 44. Szkolenia pracowników z zakresu systemu informatycznego;
 45. Archiwizacja elektroniczna dokumentów dotyczących bezrobotnych i poszukujących pracy;
 46. Archiwizacja elektroniczna dokumentów związanych z funkcjonowaniem PUP.

 

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

 

KIEROWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA PEŁNI NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM DOK, DO KTÓREGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:

 1. Marketing usług oferowanych przez PUP;
 2. Rejestracja, wyrejestrowywanie oraz obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy- weryfikacja danych zawartych w karcie rejestracyjnej i niezbędnych do rejestracji dokumentach, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych oraz wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty w zakresie ustalania statusu bezrobotnego, prawa do zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń z tytułu bezrobocia w tym dodatków aktywizacyjnych;
 4. Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych w ramach art. 132 KPA;
 5. Przyjmowanie od bezrobotnych oświadczeń o przychodach;
 6. Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur, ulotek, biuletynów;
 7. Realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych dotyczących osób bezrobotnych;
 8. Realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 9. Wydawanie bezrobotnym i poszukującym pracy zaświadczeń;
 10. Pomoc przy wydawaniu informacji PIT 11;
 11. Kontrola pod względem merytorycznym list wypłat dla osób pobierających świadczenia z FP i EFS;
 12. Prowadzenie akt osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 13. Archiwizowanie we współpracy z pracownikiem ds. organizacyjno-administracyjnych posiadanych zbiorów;
 14. Udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie danych osobowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
 15. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, rozłożenia na raty i umorzenia należności;
 16. Tworzenie bazy danych statystycznych;
 17. Przygotowywanie raportów;
 18. Kontrola raportów i określonych danych;
 19. Realizacja zadań z zakresu stypendium z tytułu kontynuacji nauki;
 20. Analiza określonych danych;
 21. Uzgadnianie danych do sprawozdawczości ze stanowiskami merytorycznymi;
 22. Sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej bezrobocia i działalności PUP;
 23. Przygotowywanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy.

 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ WSPÓLNYCH DLA KIEROWNIKÓW NALEŻY:

 1. Organizacja, koordynowanie i nadzorowanie pracy podległej komórki organizacyjnej oraz wydawanie poleceń służbowych w sprawach należących do zakresu działania podległej komórki;
 2. Opracowanie planów wydatków na realizację zadań statutowych;
 3. Wydawanie decyzji administracyjnych i innych dokumentów w granicach upoważnienia udzielonego przez Starostę;
 4. Ustalenie propozycji działania komórki organizacyjnej oraz zakresów czynności zatrudnionych w podległej komórce pracowników i kontrola prawidłowości i realizacji tych obowiązków;
 5. Opiniowanie podległych pracowników, współudział w dokonywaniu okresowych ocen, wnioskowanie podwyżek wynagrodzenia, dodatków do wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar;
 6. Dbałość o rozwój zawodowy własny i podległych pracowników, przedkładanie propozycji kierunków szkoleń zewnętrznych, organizowanie szkoleń wewnętrznych i nadzór nad samokształceniem;
 7. Systematyczne zapoznawanie pracowników z dokonywanymi ustaleniami i poleceniami przełożonych;
 8. Szczegółowe zapoznawanie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, zakresem współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
 9. Powierzenie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nieobjętych zakresem czynności;
 10. Prawo żądania od innych komórek organizacyjnych PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań;
 11. Wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika;
 12. Udzielanie podległym pracownikom pomocy w opracowaniu procedur i zadań stałych, a także planów i programów;
 13. Systematyczny nadzór i kontrola pracy komórki z punktu widzenia merytorycznego i formalnego;
 14. Podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism przed przedłożeniem ich do podpisu przez Dyrektora;
 15. Opiniowanie wniosków pracowników o udzielenie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy oraz wyznaczanie zastępstwa na czas nieobecności;
 16. Bieżąca współpraca z merytorycznymi komórkami i pracownikami Starostwa Powiatowego oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami i partnerami rynku pracy;
 17. Nadzór i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe zabezpieczenie i pełną ochronę danych osobowych klientów PUP;
 18. Realizacja zadań związanych z informatyzacją PUP;
 19. Dbałość o aktualności przekazywanych odpowiedzialnemu za BIP pracownikowi treści w zakresie należącym do działalności kierowanych komórek, a także o aktualność informacji zamieszczanej na tablicy ogłoszeń;
 20. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności przed Dyrektorem za pracę podległej komórki organizacyjnej;
 21. Wykonywanie innych obowiązków, ważnych dla prawidłowej realizacji przez PUP ustawowych zadań;
 22. Udział w pracach związanych z realizowaniem kontroli zarządczej w PUP;
 23. Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, prywatności oraz właściwego zarządzania bezpieczeństwem informacji przez pracowników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, przy zachowaniu prawa dostępu do informacji publicznej.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 22-06-2016 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Diana Marcinkowska 22-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 22-06-2016 07:56