Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE

O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim uprzejmie informuje, iż II nabór wniosków o przyznanie limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców,
który został ogłoszony w dniu 29.05.2018r.

 

zostaje przedłużony

do dnia 07.06.2018 r. (czwartek)

 

Wobec powyższego Pracodawcy zainteresowaniu ubieganiem się o wyżej wymienione wsparcie proszeni są o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi zasad ubiegania sięo środki limitu KFS.

 

Po wstępnej weryfikacji wniosków złożonych w II naborze limit środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pozostałych do wykorzystania to kwota 5 848,40 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 40/100).

 

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018r. mogą być finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy zawodowe i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

UWAGA: Ze względu na ograniczone środki limitu KFS przyznanego na 2018r. i jednocześnie, aby zapewnić pracodawcom z terenu powiatu drawskiego równe szanse na skorzystanie ze środków KFS, przyjmuje się, że w ramach środków limitu KFS możliwe jest sfinansowanie dla 1 osoby (pracownika lub pracodawcy) kształcenia ustawicznego do wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

PRIORYTETY

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS

w roku 2018:

 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim stanowi badanie „Barometr zawodów 2018” w powiecie drawskim i województwie zachodniopomorskim (dostępny na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

UWAGA: W przypadku złożenia przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu niż siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, analizie dotyczącej zawodów deficytowych podlegała będzie sytuacja powiatu i województwa właściwego dla wykonywania pracy.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

UWAGA: Pracodawca, aby udowodnić, że spełnia powyższy priorytet nr 2 musi uargumentować, że zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.

W celu udokumentowania powyższego pracodawca zobowiązany jest do dostarczenia wiarygodnego dokumentu np. kopię dokumentu zakupu maszyn, narzędzi lub innych technologii, decyzji dyrektora/zarządu o wprowadzeniu norm ISO itp. oraz pisemnego logicznego i wiarygodnego uzasadnienia. 

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo PUP wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

 

Dyrektor PUP wraz z powołaną Komisją rozpatruje wnioski z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru (tj. data wpływu wniosku do PUP), do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa a art.109 ust.2k i 2m ustawy*.

 

UWAGA: Wnioski złożone przed terminem lub po terminie naboru wniosków pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

UWAGA: W celu zabezpieczenia racjonalnego wydatkowania i efektywnego przepływu środków KFS, pracodawcy mogą składać wnioski nie wcześniej niż 4 miesiące (kalendarzowe) i nie później niż 1 miesiąc (kalendarzowe) przed planowanym terminem rozpoczęcia danej formy kształcenia ustawicznego (kursu, studiów podyplomowych itp.) – powyższe miesięczne okresy liczone od dnia zakończenia naboru wniosków.

 

Formularz wniosku dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy drawskopomorskie.praca.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim, filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu Pomorskim.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków KFS znajdują się na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy drawskopomorskie.praca.gov.pl

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 94 36 36 726 lub 94 36 36 724.

 

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017r.,poz. 1065 ze zm.).

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2017r.,poz. 1065 ze zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  (Dz. U. 2014r., poz. 639 ze zm.).

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Natalia Daszkiewicz 04-06-2018 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2018
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2018 14:01