Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór wniosków KFS (25.07.2018-01.08.2018)

DYREKTOR

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W DRAWSKU POMORSKIM

działający w imieniu STAROSTY DRAWSKIEGO

 

w dniu 25.07.2018 r.

 

OGŁASZA

NABÓR WNIOSKÓW

O PRZYZNANIE ŚRODKÓW REZERWY

KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

 

Nabór (przyjmowanie) wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy będzie trwał od dnia 25.07.2018 r. do dnia 01.08.2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2018 r. przyznał Powiatowemu Urzędowi Pracy w Drawsku Pomorskim (PUP) środki rezerwy KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości 36 200,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy środki rezerwy KFS w 2018 r. przeznaczone są na:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

(Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim podstawę identyfikacji zawodów deficytowych w Powiecie Drawskim i Województwie Zachodniopomorskim stanowi badanie „Barometr zawodów 2018” w powiecie drawskim i województwie zachodniopomorskim (dostępny na stronie internetowej: https://barometrzawodow.pl/).

UWAGA: W przypadku złożenia przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych na terenie innego powiatu niż siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, analizie dotyczącej zawodów deficytowych podlegała będzie sytuacja powiatu i województwa właściwego dla wykonywania pracy.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r. mogą być finansowane następujące działania w ramach kształcenia ustawicznego:

 1. kursy zawodowe i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 2. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 3. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

UWAGA: Ze względu na ograniczone środki rezerwy KFS przyznanej na 2018 r. i jednocześnie, aby zapewnić pracodawcom z terenu powiatu drawskiego równe szanse na skorzystanie ze środków KFS, przyjmuje się, że w ramach środków rezerwy KFS możliwe jest sfinansowanie dla 1 osoby (pracownika lub pracodawcy) kształcenia ustawicznego do wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Ponadto preferowane będą wnioski pracodawców, którzy w 2018 r.

nie korzystali ze środków KFS.

W przypadku, gdy wniosek jest wypełniony nieprawidłowo PUP wyznaczy pracodawcy termin nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni do jego poprawienia. Wniosek pozostanie bez rozpatrzenia w przypadku niepoprawienia wniosku we wskazanym terminie lub niedołączenia wymaganych załączników.

Dyrektor PUP wraz z powołaną Komisją rozpatruje wnioski wraz z załącznikami, złożone w terminie trwania naboru (tj. data wpływu wniosku do PUP), do limitu wysokości posiadanych środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uwzględniając odpowiednio:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa a art.109 ust.2k i 2m ustawy*.

UWAGA: Wnioski złożone przed terminem lub po terminie naboru wniosków pozostaną bez rozpatrzenia. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor PUP zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników. Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

UWAGA: W celu zabezpieczenia racjonalnego wydatkowania i efektywnego przepływu środków KFS, pracodawcy mogą składać wnioski nie wcześniej niż 4 miesiące (kalendarzowe) i nie później niż 1 miesiąc (kalendarzowy) przed planowanym terminem rozpoczęcia danej formy kształcenia ustawicznego (kursu, studiów podyplomowych itp.) – powyższe miesięczne okresy liczone od dnia zakończenia naboru wniosków.

Formularz wniosku dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w ramach środków KFS wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej tutejszego urzędu pracy drawskopomorskie.praca.gov.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Drawsku Pomorskim, filiach urzędu w Złocieńcu i Czaplinku oraz Oddziale Zamiejscowym w Kaliszu Pomorskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach środków KFS znajdują się na stronie internetowej tutejszego urzędu pracy drawskopomorskie.praca.gov.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować pod nr tel. 94 36 36 726 lub 94 36 36 724.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2016r.,poz. 1265 i 1149).

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2018r.,poz. 1265 i 1149).

   2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Dz. U. 2014r., poz. 639 ze zm.).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Piekarzewicz 25-07-2018 10:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Winnicka 25-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Natalia Daszkiewicz 30-07-2018 08:21